Instruccions per a publicar

 

Les publicacions de Cercle-V accepten articles originals relacionades amb els vampirs i el folklore sobrenatural des de qualsevol vessant històric, antropològic, biològic, mèdic, forense o mitològic. També s’admeten treball de revisió i ressenyes.

Els articles s'han de redactar en qualsevol variant de la llengua catalana.

L’acceptació dels treballs depèn dels editors. En els procés de valoració es pot recórrer a l’ajut d’assessors externs. Si escau, les col·laboracions podran ser refusades o suggerir-ne modificacions. Els editors no es comprometen a mantenir correspondència sobre originals no sol·licitats.

Els originals s’enviaran per correu electrònic (Enviar ara) i aniran redactats preferentment en tercera persona i s’hauran de lliurar-se en RTF o en algun format de text preferiblement en codi obert. Les imatges i gràfics, a part d’anar integrades en el text, s’hauran d’enviar com arxius separats adjunts en format TIFF, JPEG, GIF o PNG.

Els articles inclouran una primera pàgina en la qual s’indicarà per aquests ordre, títol de l’article, nom, cognom o cognoms de l’autor o autors, direcció postal dels autors o del centre al que pertanyen i correu electrònic. Aquestes dades no es publicaran tret que es demani explícitament.

El material cartogràfic haurà de disposar d’escala i indicació del Nord geogràfic. Les imatges es limitaran a les estrictament necessàries per a la comprensió del treball i hauran de tenir una qualitat i resolució suficient per assegurar-ne la reproducció impresa (300 ppp).

Les referències bibliogràfiques s’indicaran en el text mitjançant la indicació del cognoms de l’autor citat i de l’any de publicació del text, tancats entre claudàtors. S’acompanyarà d’una lletra de l’alfabet, en ordre successiu, si es referencien més d’una publicació d’un autor d’un mateix any. Les coautories, se separaran amb comes.  

Exemples:

 • [Derk 2005]: única obra de Derk del any 2005 citada en el text.

 • [McNally, Florescu 1975]: Referència a una obra de 1975 de la quals en són autors McNally y Florescu

 • [Šišović 2005a]: Primera obra citada en el text del any 2005 de Šišović.

 • [Šišović 2005b]: Segona obra citada en el text del any 2005 de Šišović.

Al final del treball s’ordenaran per ordre alfabètic de cognoms, encara que hi figurarà en primer terme el nom.

- La referència d’articles apareguts en publicacions periòdiques com revistes, premsa o llistes de correu serà la següent:

Autor(es), any (entre parèntesis), títol (entre cometes), nom del a publicació o de la llista (en cursiva), volum, número (entre parèntesis), pagina inicial y final del article consultat.

Exemples:

 • David Digbeau (2006). «El cas de Wroclaw». L'Upir  7 (gener-març), p 89-90.

 • Gabriel de la S. T. Sampol (1997). «La teologia de la sang en les històries de vampirs». Lletra de Canvi, 43 (Segon Trimestre), p. 34-37.

 • J. G. Augustson; J. Minker (1970). «An analysis of some graph-theoretic cluster techniques». Journal of the ACM, 17, p. 571-588.

 • Claire Rudd (2005). «Toothless vampire hoax slain by cops». East End Life, (31 de gener), p. 3.

- La referència  bibliogràfica de monografies incorporarà:

Autor(es), any (entre parèntesis), titulo (en cursiva), ciutat, editor, volum o tomo, edició y col·lecció (entre parèntesis).

 • Bill Ellis (2000). Raising the Devil: Satanism, New Religions and the Media. Lexington: University Press of Kentucky.

 • Raymond T. McNally; Radu Florescu (1975). In search of Dracula. Londres.

 • Dimiti Retalis; Josep Fígols (2005). Dràcula i la Societatis draconistarum. Perpinyà: Cercle V, (Temes sobre vampirs, 2).

- Si el documento té un origen electrònic, com és el cas de notícies procedents de Internet, a més haurà d’adjuntar-se la direcció electrònica (URL) y la data de consulta.  

 • Jordi Ardanuy (2005). «Vampirs a la Gran Bretanya». L'Upir 3 (gener-març), p. 17-27. Disponible a: < http://www.cercle-v.org/u3.htm> [Consulta 28 de juny de 2006].

 • Davor Šišović (2005a). «Vampir Jure Grando postao atrakcija Kringe». Glas Istre (29 d’abril de 2005) a: <www.glasistre.hr> (Consulta 1 de maig de 2005).

 • Davor Šišović (2005b). «Film o vampiru iz Kringe». Glas Istre (22 de maig de 2005) a: <www.glasistre.hr> (Consulta 23 de maig de 2005).

Per a qualsevol material o situació específica no contemplada en aquestes instruccions generals adreceu-vos a nosaltres.

Suggerim com a consulta complementària sobre referències electròniques:

A. Estivill; C. Urbano (1997). «Com citar recursos electrònics». Barcelona: Universitat de Barcelona. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm> [Consulta, 28 de juny de 2006].

 

     

 

Imprimir