Des del 2004 / Since 2004

ISSN: 2014-2846

 

 

Número/Issue 31

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 31, març de 2012


 

El vampir folklòric búlgar

Jan Louis Perkowski

 

 

Resum: Ja s'ha esbossa que l'origen dl culte i creença en els vampirs es deuen a la confrontació en el segle IX entre els paganisme eslau, el bogomilisme i el cristianisme ortodox. El bogomilisme és una síntesi per desplaçament de diversos altres «ismes», tots els quals comparteixen el concepte essencial dualista iranià en el seu nucli. El dualisme està en conflicte directe amb el que estableix la tradició judeocristiana en la qual l’únic Déu és totpoderós, omniscient i absolutament bo. Aquest, per raons no totalment enteses per l’home mortal, permet l’existència del mal. En canvi, en el dualisme pur, l’origen del mal està fora de Déu. Es troba en el món perceptible i material, on la injustícia i el sofriment sense sentit són tan comuns. Hi ha un altre déu, sovint anomenat Satan, que governa aquest món material del mal, que està en etern conflicte amb el món espiritual del Déu del bé.

No existeixen fonts originals fidedignes sobre el bogomilisme. Més útils són els bocins que es poden trobar en les polèmiques cristianes contra la secta, de les quals és possible discernir la doctrina dualista de la secta. De particular interès són diversos escrits apòcrifs en turc de l'alt clergat durant els segles XV i XVI. Es present alguns fragments i comentaris.

 

Abstract: The origins of Slavic vampire cult beliefs and practices to the ninth century confrontation of Slavic paganism, Bogomilism, and Orthodox Christianity have been traced. Bogomilism is a shifting synthesis of various other -isms, all of which share an essential Iranian dualist concept at their core. Dualism is in direct conflict with the established Judeo-Christian tradition in which the one and only God is all powerful, all knowing, and all good. He, for reasons not totally understood by mortal man, permits the existence of evil. In pure dualism, however, the origin of evil is outside God. It is found in the perceivable, material world, where injustice and senseless suffering are so common. There is another god, frequently called Satan, who rules this material realm of evil, which is in eternal conflict with God's spiritual world of good.
But reliable original sources for Bogomilism simply do not exist. Most useful are bits and pieces found in Christian polemics against the sect, from which it is possible to discern the sect's dualist doctrine. Of particular interest are several apocrypha written in Turkish by Bulgarian Bogomil upper clergy during the fifteenth and sixteenth centuries. Some excerpts are presented and commented.
 

Descriptors: bogomilisme, dualisme, drakos, glogove, lepir, ottomans, plǎtenic, vampirdzhija, vǎper, Belogradchik, Bitolja, Bitolsko, Brusen, Dospej, Gorno-Pavlikeni, Iarlovitsa, Kameno Pole, Knezha, Khàskovo, Kipilovo, Kridovol, Lehovo, Lovech, Malorat, Obelja Sofijsko, Prilep, Rajčilovci, Rakovica, Rizari, Rusokastro, Samokov, Shipka, Sidirókastro, Sofia, Stubel, Txuprene, Veliko Tarnovo, Varush, Veles, Voden, Bulgària, Grècia, Macedònia.

Keywords: Bogomilism, dualism, drakos, glogove, lepir, ottomans, plǎtenic, vampirdzhija, vǎper, Belogradchik, Bitolja, Bitolsko, Brusen, Dospej, Gorno-Pavlikeni, Iarlovitsa, Kameno Pole, Knezha, Khàskovo, Kipilovo, Kridovol, Lehovo, Lovech, Malorat, Obelja Sofijsko, Prilep, Rajčilovci, Rakovica, Rizari, Rusokastro, Samokov, Shipka, Sidirókastro, Sofia, Stubel, Txuprene, Veliko Tarnovo, Varush, Veles, Voden, Bulgaria, Greece, Macedonia

 

Referències / References:

  • Mircea Eliade (1972). Zalmoxis – the Vanishing God. Chicago: the University of Chicago Press.

  • Anton Glogov (1943). Bogomilskoto uchenie. Sofija.

  • Dimitar Marinov [Димитър Маринов] (1914). «Народна вора и религиозни Народни обичаи» [Narodna vora i religiozni Narodni obichai, Tractat de Costums populars i religioses]. Сборник за народни умотворения [Sbornik za Narodni umotvorenija], vol. XXVIII: 216-218.

  • Dimitri Obolensky (1971). «The dualist movement in Eastern Europe». A: Byzantium and the Slavs: Collected Studies, XII. London: Varioum Reprints, p. 1-23.

  • Jordan Zakhariev [Йордан Захариев] (1918). «Кюстендилско крайще» [Kjustendilsko krajshte, Província de Kyustendil Kraishte]. Сборник за народни умотворения [Sbornik za Narodni umotvorenija], vol XXXII, p. 146.

 

Baixar-lo/Download PDF (328 KB)           

 

pàg. 104-118

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial